Купи онлайн и спечели с Techno Space

Купи онлайн и спечели с Techno Space

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА Купи онлайн и спечели с Techno Space

1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА И ПРАВИЛА. ТОМБОЛАТА "Купи онлайн и спечели с Techno Space"

се организира и провежда от Техно Спейс БГ ЕООД ,Стара Загора ,ул.Христо Ботев № 50 (Организатор). Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Правила на ТОМБОЛАТА. Правилата ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на ТОМБОЛАТА на Интернет адрес https://www.technospacebg.com/bg-content-details-102.html  Организаторът на ТОМБОЛАТА си запазва правото да допълва или променя Правилата, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https://www.technospacebg.com/bg-content-details-102.html

2.Периодът на провеждане на томболата е от 06.03.2022 г. до 23:59 ч. на 30.04.2022 г. („Период на провеждане“)

3.Томболата се организира и провежда на български език само за територията на Република България.

4.С участието в томболата се приема, че участникът се е запознал с настоящите условия, приема ги доброволно и се съгласява с тях. Имената на печелившите от томболата ще бъдат публикувани на сайта на https://www.technospacebg.com/bg-content-details-102.html  и/ или на фейсбук страницата на https://www.facebook.com/Techno-Space-110442174907679/?ref=pages_you_manage , с цел всички участвали в томболата да могат да направят справка дали са сред спечелилите. С изричното съгласие на печелившите техни снимки с наградите ще бъдат публикувани на същите страници в интернет.

5. Право на участие в томболата има всяко физическо лице, навършило 18 годишна възраст, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на томболата. Юридически лица нямат право да участват в томболата.

6.Участието в играта е обвързвано със закупуване, в ​​рамките на периода на ТОМБОЛАТА, на един или повече, от всички налични в онлайн магазина https://www.technospacebg.com/ , продукти. Минимална стойност на покупката трябва да бъде в размер на 150 лева с включен ДДС., за да се включи в томболата, всеки участник трябва да посети интернет страницата на https://www.technospacebg.com/ , да приеме настоящите условия и да попълни коректно формата за участие, като предостави име и фамилия, имейл адрес и телефонен номер за контакт.В тегленето за Наградата участват само участници, които отговарят на условията на томболата и са изпълнили условията за участие. Всеки участник участва в томболата за разпределяне на наградите еднократно.Потребители, които са направили покупка за участие в томболата след изтичането на периода на провеждане на томболата, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в тегленето на наградата.

7.Участието в томболата дава възможност за спечелване на следните награди („Наградите“):

  • 1бр. Комплект за видеонаблюдение Dahua (4 камери,1 XVR,1 HDD без вкючен монтаж)
  • 1бр. Телевизор Samsung UE-55TU7092 4K Ultra HD LED SMART TV, TIZEN
  • 1бр. Телевизор Finlux 32-FHD-5520 SMART TV
  • 1бр. Смартфон Samsung Galaxy A12, Dual SIM, 128GB
  • 1бр. Инверторен климатик Arielli AAC-12CHXA61-I WI-FI ( без вкючен монтаж)
  • 20 бр. ВАУЧЕР 50лв
  • 50 бр. ВАУЧЕР 20лв
  • 100 бр. ВАУЧЕР 10лв

8.Определянето на победителите и разпределението на наградите се извършва на случаен принцип в присъствието на комисия от трима човека на 01.05.2022 г. В деня на жребия имената на победителите ще бъдат оповестени на интернет страницата на https://www.technospacebg.com/  и/ или на фейсбук страницата ни https://www.facebook.com/Techno-Space-110442174907679/?ref=pages_you_manage , като победителите ще бъдат известени и по телефона, ползвайки телефонните номера  посочени за контакт. 

9.Печелившият трябва да отговори най-късно до 3 дни на телефонното обаждане, че желае да получи наградата. Ако победителят не отговори до 3 дни след телефонното обаждане, той губи правото си за получаване на награда. В този случай TEHCNO SPACE изтегля друг победител за спечелената награда и се свързва с него. TEHCNO SPACE не носи отговорност при невъзможност за свързване с печелившия поради предоставени грешни данни за контакт или поради други, независещи от TEHCNO SPACE причини.Наградите се връчват във вида, в който са обявени, не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност.

10.Организаторът има право да прекрати ТОМБОЛАТА по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай, че бъдат установени злоупотреби от страна на Участниците в ТОМБОЛАТА, нарушаване на настоящите и/или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на закупени продукти.

11. TEHCNO SPACE обработва следните лични данни на всички участници в tombolata: име и фамилия, телефон, имейл, град, адрес , посочени в подадените заявления за участие.

12.Обработването на личните данни на участниците в томболата се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Регламента“) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 година относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации. 

13.С приемането на настоящите Правила на ТОМБОЛАТА, Участникът се счита информиран, че всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 100 лв., е облагаема по смисъла на чл. 13 ал.1 т.21 от Закона за  данъците върху доходите на физическите лица. Задълженията за деклариране и заплащане на данъка са за Организатора. В тази връзка, с участието си в ТОМБОЛАТА, Участниците се съгласяват, че в случай, че бъдат изтеглени като печеливши, ще предоставят личните си данни (три имена и ЕГН), за целите на изпълнение на законовите задължения на Организатора, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

14.С предоставянето на съгласие за участие в томболата участниците доброволно дават на Организатора своите лични данни за горепосочените цели. Данните ще се обработват до отпадането на основанието за това.Печелившите участници са информирани, че в случай на получаване на награда, техните имена и евентуално, при изрично съгласие – тяхна снимка от връчването на наградата, биха могли да станат публични и да бъдат използвани на интернет адрес https://www.technospacebg.com/ в аудио, печатни и видеоматериали на Организатора за срок от 3 (три) месеца след края на томболата.Организаторът поема задължението личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. Изключение от това правило е предаването им само на държавни институции и органи в рамките на задължителните национални правни разпоредби. 

15.Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в томболата или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми,     като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването  или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани и изключени от участие без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с томболата, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде  окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/ или трето лице загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в томболата и/ или нарушават по какъвто и да било начин механизма на томболата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.Организаторът на томболата не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена поради подадени от участника неточни или непълни имена и данни за контакт.Организаторът на томболата не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.

16.Всички спорове между Организатора и Участниците в ТОМБОЛАТА се решават добросъвестно и в дух на добра воля, при взаимни отстъпки и компромиси, а при невъзможност за това – по реда на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) от компетентния български съд на територията на Република България.